Art Inspiracja

Projekt grantowy „ART-Inspiracja” umowa nr 2/2/G/2022 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020