Statut Archiwalny

STATUT
FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU
KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU ,,VLADISLAWIA’’

tekst jednolity

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ,,Vladislawia”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  1. Stanisława Kunikowskiego
  2. Władysława Kubiaka
  3. Beatę Haor
  4. Ireneusza Pyrzyka
  5. Henryka Stępnia
  6. Marka Michalskiego
  7. Zygmunta Wiatrowskiego
  8. Krzysztofa Grządziela
  9. Zbigniewa Góreckiego

  zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Morawskiego w kancelarii notarialnej we Włocławku, ul. Kilińskiego 11A/4, w dniu 09.07.2013 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem religijnym.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Włocławek.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 6. Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w zakresie działalności:
  dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej, miastotwórczej, poszerzania bazy lokalowej i wyposażenia technicznego.
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 8. Inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenie usług opiekuńczych.
 9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 10. Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
 12. Działania na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 13. Podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianej rewitalizacji.
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 15. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej i promocji ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 5. Organizowanie wykładów, seminariów, konferencji oraz innych spotkań o podobnym charakterze.
 6. Organizowanie kursów i szkoleń.
 7. Działalność promocyjną.
 8. Współdziałanie w projektach realizowanych przez jednostki organizacyjne Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, w tym Uniwersytet III Wieku.
 9. Ustanawianie odrębnych programów i funduszy w celu rozwoju funkcji miastotwórczej uczelni.
 10. Dofinansowanie bazy materialnej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
 11. Ustanawianie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, w tym studentów.
 12. Dofinansowanie innych statutowych i pozastatutowych działań podejmowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku.
 13. Kształtowanie prawidłowej postawy prospołecznej człowieka.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Żadna z form działalności Fundacji nie powinna być interpretowana jako ingerowanie w statutowy zakres obowiązków Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
 3. Działalność swoją Fundacja kieruje w pierwszej kolejności do członków społeczności akademickiej, pracowników, studentów, byłych pracowników, absolwentów oraz społeczności regionu i innych podmiotów funkcjonujących w tym regionie.

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących rodzajach:

 • działalność wydawniczą – poligrafia i reprodukcja nośników informacji 58.19.Z PKD
 • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z PKD
 • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk o zdrowiu 72.20.Z PKD
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z PKD
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD
 • szkoły wyższe 85.42.B PKD
 • badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A PKD
 • nauka języków obcych 85.59.A PKD
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 74.90.Z PKD
 • działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD

§ 9 a

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego – działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 2. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona będzie na działalność, o której mowa w ust. 1.

Działalność pożytku publicznego
§ 9b

 1. Fundacja jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Ustawa o działalności pożytku publicznego Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja realizuje cele statutowe na rzecz ogółu ludności poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej.
 3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność w następującym zakresie: wspieranie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych funkcjonujących na KSW 85.60.Z PKD,
  1. działalności charytatywnej 88.99.Z PKD,
  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 88.10.Z PKD,
  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 88.10.Z PKD,
  4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 88.99.Z PKD,
  5. organizowanie i finansowanie wystaw i konkursów oraz imprez kulturalnych 90.01.PKD,
  6. organizacja i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 93.19.Z PKD,
  7. prowadzenie akcji informacyjnej i prewencyjnej dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od środków odurzających 94.99.Z PKD,
  8. organizowaniu akcji wspierających wolontariat 88.99.Z PKD,
  9. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 88.99.Z PKD,
  10. organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów, seminariów 85.60.Z PKD.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktyczno-naukowej, kadry administracyjnej oraz studentów wszystkich stopni (prowadzenie kursów dokształcających i zawodowych) 85.60.Z PKD,
  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność w następującym zakresie:
  2. współpraca z mediami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnych 88.99.Z PKD,
  3. pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz wsparcia organizacyjnego osób trzecich dla realizacji celów statutowych Fundacji 88.99.Z PKD
  4. realizacja projektów zgodnych z celami fundacji finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz dobrowolnych wpłat instytucji i osób prywatnych 94.11 Z PKD,
  5. promocja zdrowia 86.90.E PKD,
  6. działalności wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 94.99.Z PKD.
 5. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Majątek i dochody Fundacji
§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 18.000,00 złotych oraz inne mienie ruchome i nieruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji,
 5. Dochodów z działalności gospodarczej,
 6. Dochodów inwestycji kapitałowych,
 7. Należnych dywidend z tytułu udziałów w spółkach.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Podczas istnienia Fundacji nie wolno dokonywać zwrotu kwot przekazanych jej przez Fundatorów jak również innych praw przeniesionych przez nich na rzecz Fundacji.

§ 12a

Statut organizacji zabrania:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego organizacji.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji
§ 13

 1. Władzami fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rada Fundacji
§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum 8 członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą:
  • Fundatorzy,
  • Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,
  • aktualnie urzędujący Dziekani poszczególnych wydziałów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 10. Skład Rady uzupełniany jest automatycznie a kadencja członków rozpoczyna się z chwilą objęcia przez nich funkcji w organach jednoosobowych Uczelni.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Zmiana statutu Fundacji.
 8. Przyznawanie odznak, medali, nagród i wyróżnień podmiotom szczególnie zasłużonym dla Fundacji.
 9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. wyznaczanie głównych kierunków rozwoju i uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji
  3. uchwalanie regulaminów,
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  8. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
  9. wykonywanie uchwał Rady Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zasadą działania członków Zarządu jest praca społeczna.
 7. Rada Fundacji może przyznać Zarządowi wynagrodzenie za jego pracę w formie Uchwały.
 8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000,00 złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Przewodniczący Rady Fundacji

                                                                                                                                prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski


Dokumenty do pobrania

 • Archiwalny Statut Fundacji