Bezpieczna przystań

Projekt grantowy „Bezpieczna Przystań” umowa nr 20/5/G/2021 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju KSW Vladislawia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt obejmuje działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,  edukacyjne, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczną skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i  osób z ich otoczenia. W ramach projektu przewidziano:

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny

  • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 10 h
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 10 h

Moduł II–  Edukacyjno-Zdrowotne 

  • Warsztaty dietetyczne – 60 h
  • Warsztaty krawiecko – hafciarskie „Kącik dla mnie i dla Ciebie”- 60 h

 

Moduł III  Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

 

  • „Śniadanie na trawie”- spotkanie integracyjne  dla społeczności lokalnej- 6h
  • „Piknik rodzinny” na zakończenie projektu spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej- 6 h

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 06 grudnia do 23 grudnia 2021r.

  • Biuro Projektu, Żabia 12 a w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku
  • Kontakt: 793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com