Klub Młodzieżowy „Nasze Miejsce”

Projekt grantowy „Klub Młodzieżowy Nasze Miejsce” umowa nr 30/4/G/2021 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju KSW Vladislawia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt obejmuje działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym w zakresie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy). W ramach projektu przewidziano:

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w czterech modułach:

Wsparcie pedagogiczne:

 • Grupowe warsztaty pedagogiczne prowadzone metodą W. Sherborne – 15 godz.
 • Zajęcia indywidualne z pedagogiem – 36 godz.

Zajęcia edukacyjno – zdrowotne:

 • Zajęcia edukacyjno – dziennikarskie – 15
 • Warsztaty dietetyczne – 12 godz.
 • Zajęcia sportowe – 12 h

Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania:

 • Zajęcia fotograficzne – 27 godz.
 • Zajęcia ogrodnicze – 12 godz.

Zajęcia integracyjne:

 • Spacer po Włocławku – 4 godz.
 • Piknik dla mieszkańców „Razem Fajniej” – 5 godz.

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 06 do 23  grudnia 2021r.

 • Biuro Projektu, Żabia 12 a w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku
 • Kontakt: 793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com