Pamiętaj o zdrowiu, unikaj nałogu

Projekt wpisał się w realizację zadań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Zasadniczo wyznaczono dwa najważniejsze cele: zwiększenie wiedzy odbiorców z zakresu substancji psychoaktywnych, ich rodzajów, mechanizmów oddziaływania i wielowymiarowych konsekwencji, jak również wyposażenie młodych ludzi w z niezbędne umiejętności psychospołeczne, których zakres jest dostosowany do wieku i potrzeb danej grupy.

INFORMACJA PODSTAWOWA

Projekt „Pamiętaj o zdrowiu – unikaj nałogu” realizowano w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Zadanie zostało powierzone Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przez Gminę Miasto Włocławek w trybie pozakonkursowym. Projekt realizowany był w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt wpisał się w realizację zadań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Zasadniczo wyznaczono dwa najważniejsze cele: zwiększenie wiedzy odbiorców z zakresu substancji psychoaktywnych, ich rodzajów, mechanizmów oddziaływania i wielowymiarowych konsekwencji, jak również wyposażenie młodych ludzi w z niezbędne umiejętności psychospołeczne, których zakres jest dostosowany do wieku i potrzeb danej grupy.

Projekt obejmował następujące zadania:

 • Cykl różnorodnych warsztatów rozwijających umiejętności intra- i interpersonalne, jak np. rozpoznawanie emocji, radzenie sobie ze stresem czy asertywność oraz zwiększający wiedzę dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień od substancji
 • Konsultacje specjalistyczne- psychologiczne dla rodziców uczniów objętych zadaniami projektu

Projekt skierowany był do uczniów włocławskich szkół: 3 szkół podstawowych (klasy V- VI) oraz 3 szkół gimnazjalnych. Osobami prowadzącymi zajęcia byli psycholodzy oraz pedagodzy posiadający w tym zakresie niezbędne kwalifikacje i kompetencje.

Zarówno codzienne obserwacje, publikowane statystyki, jak i wyniki badań naukowych pokazują ogromną potrzebę edukowania dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień, ich mechanizmów oraz konsekwencji psychologicznych czy zdrowotnych. Wskaźniki epidemiologiczne pokazują wyraźnie, iż coraz młodsze dzieci podejmują zachowania ryzykowne oraz mają kontakt z substancjami szkodliwymi dla ich funkcjonowania. Przyczyn takiego stanu jest co najmniej kilka: rozluźnienie więzi emocjonalnej w rodzinie, ciągła presja czasu, niemal nieograniczony dostęp do Internetu, z którego młodzi ludzie korzystają często poza kontrolą osób dorosłych, dostępność substancji psychoaktywnych i możliwość sięgania po nie nawet przez dzieci, patologia społeczna w rodzinie czy sąsiedztwie. Ponadto młodzież znajduje się w szczególnej sytuacji, gdyż adolescencja stanowi czas intensywnych, wielowymiarowych przemian, gdzie dodatkowo pojawia się konieczność radzenia sobie z presją rówieśniczą często połączona z eksperymentowaniem i wypróbowywaniem siebie w nowych rolach i sytuacjach. W tym kontekście należy zauważyć, iż sama wiedza nt. substancji psychoaktywnych i sposobu ich oddziaływania to za mało – niezbędne staje się wyposażenie młodych ludzi w takie umiejętności życiowe, psychospołeczne, jak radzenie sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z presją otoczenia, podejmowanie decyzji służących zachowaniu zdrowia.

Odbiorcami projektu byli także rodzice uczniów. Opiekunowie niejednokrotnie bowiem potrzebują pomocy i wsparcia psychologicznego w procesie wychowawczym oraz w sytuacjach radzenia sobie z zachowaniami problemowymi swoich dzieci. Mając to na uwadze, w projekcie ujęto propozycję porad i działań konsultacyjnych skierowanych do rodziców uczniów prowadzonych przez specjalistów- psychologów.

Niewątpliwie, przekładany projekt działań z zakresu profilaktyki i promowania zdrowego stylu życia może przyczynić się do poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży, doświadczania wyższego poczucia jakości życia i satysfakcji życiowej czy kształtowania prawidłowych postaw.

ZAKŁADANE  I ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU

 1. Dostarczono wiedzę z zakresu uzależnień, ich mechanizmów fizjologicznych i psychologicznych oraz wielowymiarowych niekorzystnych skutków dla funkcjonowania człowieka.
 2. Rozwinięto lub wzmocniono umiejętności intra- i interpersonalne dzieci i młodzieży, adekwatne do wieku, potrzeb i poziomu rozwoju.
 3. Zwiększono zainteresowanie problematyką prozdrowotną oraz promowano zdrowy stylu życia wśród odbiorców zadań projektu.
 4. Rozwinięto umiejętności dokonywania samodzielnych, w pełni świadomych wyborów w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego.
 5. Rozwinięto umiejętność zachowania asertywnego jako najbardziej pożądanej formy zachowań.
 6. Zwiększono poziom samopoznania i samoświadomości, wzmocniono poczucie własnej wartości.
 7. Rozwinięto lub wzmocniono umiejętności komunikacyjne.
 8. Rozwinięto umiejętność współpracy, wzmocniono wzajemne zaufanie, otwartość, poczucie bezpieczeństwa.
 9. Rozwinięto umiejętności radzenia sobie w sytuacjach podwyższonego ryzyka i stresu.
 10. Rozwinięto umiejętność radzenia sobie z presją otoczenia.
 11. Zwiększono integrację zespołów klasowych uczestniczących w projekcie.
 12. Wzmocniono umiejętności wychowawcze rodziców objętych zadaniami projektu oraz rozwinięto ich świadomość w kontekście współczesnych zagrożeń

CZAS TRWANIA PROJEKTU

23 września 2016 roku – 20 grudnia 2016 roku

ADRESACI

Adresatami zadania byli uczniowie trzech szkół podstawowych (klasy V- VI) oraz trzech gimnazjów z terenu Miasta Włocławek, dla których zorganizowano warsztaty profilaktyczne z różnorodnej tematyki. Wśród szkół objętych działaniami projektu należy wymienić:

 1. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku (Szkoła Podstawowa Nr 5 Integracyjna i Gimnazjum Nr 5 Integracyjne)
 2. Zespół Szkół Nr 9 we Włocławku (Szkoła Podstawowa Nr 22 i Gimnazjum Nr 3).
 3. Szkoła Podstawowa Nr 20 we Włocławku.
 4. Akademickie Gimnazjum we Włocławku.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

Uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w następujących zajęciach:

 1. Substancje szkodliwe dla zdrowia i skutki ich przyjmowania.
 2. Emocje- ich rozpoznawanie i nazywanie.
 3. Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami.
 4. Zdrowy styl życia.

Z kolei uczniowie gimnazjum brali aktywny udział w takich warsztatach, jak:

 1. Substancje psychoaktywne – rodzaje, mechanizmy, skutki zażywania.
 2. Asertywność.
 3. Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami.
 4. Zdrowy styl życia.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr Beata Płaczkiewicz, e-mail: dziekanwnp@ksw.wloclawek.pl, tel. 668 456 378