Art Inspiracja – edycja 1

Projekt grantowy „ART-Inspiracja” umowa nr 2/2/G/2022 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020


Projekt obejmuje działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,  edukacyjne, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczną skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i  osób z ich otoczenia. W ramach projektu przewidziano:

MODUŁY PROJEKTU

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny

 • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 20 h

Moduł II –  Eko-Zdrowie

 • Warsztaty dietetyczne – 30 h
 • Warsztaty florystyczne- terapia przez rośliny – 30 h
 • Warsztaty Eko-Kosmetyka – 30 h

Moduł III – ABC-Kreatywności

 • Warsztaty Szyję bo lubię – 30 h
 • Warsztaty Hafciarstwa ręcznego – 20 h
 • Domowa dekoratornia- 30 h
 • Obrazy mchem malowanie – 30 h
 • „Kolorowa inspiracja” – malowanie po numerach 20h; diamentowe obrazy- 20 h
 • Koralikomania – 30h

Moduł IV  – Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

 • Spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej „Jesienne inspiracje”- 1/6h

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 01 czerwca do 20 czerwca 2022r.

 • Biuro Projektu, Żabia 12 a w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku Kontakt: 793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com