Art Inspiracja – edycja 2

Projekt grantowy „ART-Inspiracja – 2” umowa nr 14/5/G/2022 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016–2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.


Projekt obejmuje działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,  edukacyjne, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczną skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i  osób z ich otoczenia. W ramach projektu przewidziano:

MODUŁY PROJEKTU

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny

  • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 20 godz.

Moduł II –  Eko-Zdrowie

  • Warsztaty „Apteka Natury” – 40 godz.
  • Warsztaty hortiterapii – terapia przez rośliny  – 40 godz.

Moduł III – ABC-Kreatywności

  • Warsztaty „Szyję bo lubię” – 40 godz.
  • Warsztaty hafciarstwa ręcznego – 40 godz.
  • Domowa dekoratornia – 20 godz.
  • Warsztaty tworzenia biżuterii artystycznej i użytkowej – szycia metodą beadingu – 20 godz.
  • Obrazy mchem malowanie – 40 godz.
  • „Kolorowa inspiracja” –  malowanie po numerach 20 godz.; diamentowe obrazy – 20 godz.

Moduł IV  – Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

  • ü  Spotkanie integracyjne  dla społeczności lokalnej, 2 spotkania, każde po 6 godz.

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 28 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r.

Biuro Projektu

Piekarska 6 w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku

Kontakt:

793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com