Klub Dyskusyjny „Strona i kadr”

Projekt grantowy Klub Dyskusyjny „Strona I Kadr” umowa nr 15/5/G/2022 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020


Projekt obejmuje działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,  edukacyjne, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczną skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i osób z ich otoczenia. W ramach projektu przewidziano:

MODUŁY PROJEKTU

Moduł I – Psychologiczno-społeczny

  • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 20

Moduł II – Strona i Kadr 

  • 16 spotkań interdyscyplinarnych z obszarów wiedzy humanistycznej, kulturowej i działalności twórczej czy naukowej – 64 godz.
  • Zajęcia fotograficzne 40 godz.
  • Warsztaty kreatywnego pisania – 50 godz.
  • „Spacerkiem po Włocławku – śladami historii” – 5 spotkań plenerowych – 25 godz.

Moduł III – Eko-Zdrowie

  • Spotkania z lekarzami 4 specjalności – 8
  • Zajęcia z jogi – 20
  • Zajęcia na basenie – aerobik wodny – 20 godz.

Moduł IV – Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

  • Spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej – 1; 6 godz

 

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 28 października do 7 listopada 2022 r.

Biuro Projektu

Żabia 12 a w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku

Kontakt:

793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com