Razem Lepiej – Edycja 2

Projekt grantowy „Razem lepiej-2” umowa nr 3/2/G/2022 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020


Projekt obejmuje działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,  edukacyjne, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczną skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i  osób z ich otoczenia. W ramach projektu przewidziano:

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny

  • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 10 h

Moduł II–  Kompetencje e-społeczno-prawne 

  • Zajęcia z poradnictwa prawnego – 20 h
  • Zajęcia E-kompetencji – 20 h

Moduł III – Kreatywna Integracja

  • Domowa dekoratornia – 24 h
  • Zajęcia tworzenia biżuterii metoda soutache – 24 h
  • Obrazy mchem malowane- 30 h
  • Obrazy malowane – 30 h
  • Koraliki, sznurki i druciki – 30h

Moduł IV  Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

  • Spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej- 1/6h

Moduł V – Usługi wzajemnościowe – bank czasu

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 01 czerwca do 20 czerwca 2022r.

  • Biuro Projektu, Żabia 12 a w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku Kontakt: 793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com