Razem Lepiej – Edycja 1

Projekt grantowy „Razem lepiej” umowa nr 1/1/G/2022 realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju KSW Vladislawia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020


Projekt obejmuje działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,  edukacyjne, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczną skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i  osób z ich otoczenia. W ramach projektu przewidziano:

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny

  • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 10 h

Moduł II–  Rozwijamy umiejętności 

  • Warsztaty „Tradycja a nowoczesność na Kujawach” – 50 h
  • Warsztaty „Zioła w ludowej tradycji” – 50 h
  • Warsztaty „Coś dobrego i słodkiego” – 40 h
  • Warsztaty „Coś słodkiego i dobrego” – 24 h
  • Warsztaty krawieckie- 40 h
  • Warsztaty haftu – 40 h

Moduł III  Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym.

  • „Majówka”- spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej- 1

 

Dofinansowanie projektu wynosi:

50.000,00 zł

Nabór osób do projektu

prowadzony będzie od 11 kwietnia do 25 kwietnia 2022r.

  • Biuro Projektu, Żabia 12 a w godzinach: 15.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku Kontakt: 793 300 185; e-mail: fundacjavladislawia@gmail.com