Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – edycja 2 – Nauka i wiedza przełamują bariery

II edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA będzie realizowana pod hasłem „Nauka i wiedza przełamują bariery”. Projekt zakłada realizację programu dostosowanego do współczesnych zainteresowań dzieci i młodzieży i będzie miała za zadanie zminimalizować społeczne negatywne uwarunkowania (takie jak słaby dostęp do oferty edukacji pozaszkolnej, niski poziom motywacji uczących się, trudności w korzystaniu z nowych technologii, eskalację agresji i uzależnień od narkotyków, dopalaczy itp.) a co za tym idzie mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, kulturowemu i ekonomicznemu.


INFORMACJA PODSTAWOWA

II edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA współfinansowana była ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Człowiek jest częścią świata, może mieć na niego wpływ, może zmieniać rzeczywistość, niwelować negatywne zjawiska i wzmacniać te pozytywne dla rozwoju własnego i otoczenia. II edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA będzie realizowana pod hasłem „Nauka i wiedza przełamują bariery”. Projekt zakłada realizację programu dostosowanego do współczesnych zainteresowań dzieci i młodzieży i będzie miała za zadanie zminimalizować społeczne negatywne uwarunkowania (takie jak słaby dostęp do oferty edukacji pozaszkolnej, niski poziom motywacji uczących się, trudności w korzystaniu z nowych technologii, eskalację agresji i uzależnień od narkotyków, dopalaczy itp.) a co za tym idzie mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, kulturowemu i ekonomicznemu. Skala tego typu problemów jest duża, a najlepiej przedstawiają to badania opinii społecznej przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Fakt mieszkania we Włocławku nie może być w żadnym względzie barierą w poszerzaniu horyzontów intelektualnych i poznawczych. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej jest ważnym czynnikiem rozwoju miasta, wzrostu jego konkurencyjności. Projekt zakłada realizację bezpłatnych warsztatów i zajęć pozalekcyjnych realizowanych w dwóch blokach tematycznych: nauki przyrodniczo-matematyczne oraz społeczno-artystyczne. Tylko holistyczne podejście do rozwoju młodego człowieka zapewni właściwy rozwój jego potencjału, zmniejszy zagrożenia wynikające z uzależnień różnego rodzaju, przeciwdziała patologiom społecznym i niebezpiecznej nudzie.

Działania, które planuje zrealizować Uniwersytet Otwarty są odpowiedzią na powyższe społeczne wyzwania – mają bowiem za zadanie przedstawienie oferty edukacyjnej w atrakcyjnej i nowocześniejszej formie i co ważne bez konieczności ponoszenia kosztów finansowych. III edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA adresowana będzie do dzieci w wieku szkoły podstawowej, młodzieży w wieku szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Więcej o projekcie na www.uovladislawia.pl

ZAKŁADANE I ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU

 1. Pobudzanie i/lub wspieranie ciekawości świata, gotowości do jego odkrywania i porządkowania.
 2. Rozwijanie kompetencji poznawczych.
 3. Popularyzacja sztuki efektywnego porozumiewania się.
 4. Przełamywanie barier komunikacyjnych.
 5. Rozwijanie kompetencji językowych, w tym języka polskiego i języka angielskiego.
 6. Wzmacnianie kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów.
 7. Zdobycie umiejętności odróżniania różnych rodzajów zachowań w kontaktach międzyludzkich
 8. Kształtowanie umiejętności zachowania asertywnego jako najbardziej pożądanej formy zachowań.
 9. Poszerzenie wiadomości uczniów nt. wpływu stresu na ciało i psychikę.
 10. Rozwijanie samopoznania, samoświadomości, umiejętności koncentracji na własnych doznaniach emocjonalnych.
 11. Rozwijanie umiejętności współpracy, budowania wzajemnego zaufania, otwartości, poczucia bezpieczeństwa.
 12. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 13. Poznanie pozytywnych technik radzenia sobie z niepowodzeniami, przy krytyce metod negatywnych.
 14. Kształtowanie charakteru i silnej woli.
 15. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją społeczną otoczenia.
 16. Promocja zdrowego, ekologicznego stylu życia.
 17. Zdobywanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych oraz społeczno-artystycznych jako formy wsparcia realizowanego programu w szkole

CZAS TRWANIA PROJEKTU

1 maja 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku

ADRESACI

Adresatami projektu była grupa ok. 240 dzieci i młodzieży z Włocławka: w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

 1. Organizacja i przeprowadzenie Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci. Adresatami są dzieci z włocławskich szkół podstawowych: dwie grupy wiekowe – klasy I – III i klasy IV – VI.
 2. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych:
  1. Mały Odkrywca – ekologiczne warsztaty w laboratorium chemicznym
  2. Skąd my to wiemy? – warsztaty z fizyki
  3. Mały Przyrodnik – przyrodnicze warsztaty dla dzieci
  4. O matematyce ukrytej w lesie, w ogrodzie, w szafie i za obrazem w Twoim pokoju – warsztaty matematyczne
  5. Superkids czyli przygody z angielskim
  6. Fantazjolandia – drugie życie rzeczy – warsztaty plastyczne
  7. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół gimnazjalnych
  8. Młody Wynalazca– ekologiczne warsztaty w laboratorium chemicznym (grupa łączona gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)
  9. Skąd my to wiemy? – warsztaty z fizyki
 3. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
  1. Młody Wynalazca– ekologiczne warsztaty w laboratorium chemicznym (grupa łączona gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)
  2. I Ty potrafisz „ruszyć głową”. – warsztaty matematyczne
  3. Spotkania z muzyką – warsztaty z elementami muzykoterapii

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Monika Jabłońska

tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl