Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – edycja 5 – Nauka i wiedza przełamują bariery

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała cykl warsztatów i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach jubileuszowej V edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nauka i Wiedza przełamują bariery”.


INFORMACJA PODSTAWOWA

V edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery” współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała cykl warsztatów i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach jubileuszowej V edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nauka i Wiedza przełamują bariery”.
Pomysłodawcy projektu włączają się w nurt traktowania nauki i wiedzy nie jako wartości autotelicznych ale takich, które mają dobroczynne skutki dla rozwoju poznawczego, intelektualnego i emocjonalnego młodego organizmu, co w konsekwencji generować może pozytywne postawy wobec otaczającej rzeczywistości. Projekt zakłada realizację programu dostosowanego do współczesnych zainteresowań dzieci i młodzieży i będzie miał za zadanie co najmniej zminimalizowani społecznie negatywnych uwarunkowań, tj. ograniczony dostęp do bezpłatnej oferty edukacji pozaszkolnej, niezadowalający poziom motywacji do uczenia się, trudności w bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii, eskalację agresji i uzależnień od środków psychoaktywnych. Działania projektu wpisują się w proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kulturowemu i ekonomicznemu młodych ludzi.
Zajęcia realizowane będą w dwóch obszarach tematycznych: „Człowiek i Środowisko” oraz „Człowiek i Społeczeństwo”. W ramach obszaru „Człowiek i Środowisko” realizowane będą zajęcia i warsztaty z nauk matematyczno-przyrodniczych – m.in. warsztaty matematyczne, ekologiczne warsztaty chemiczne, robotyka zawierająca podstawy programowania, elektroniki oraz zajęcia z podstaw nauk medycznych, w tym m.in. podstawy pierwszej pomocy oraz zasady i normy zdrowego stylu życia. Obszar „Człowiek i Społeczeństwo” odnosić się będzie do nauk humanistyczno-społecznych obecnych w propozycjach zajęć i warsztatów. Obszar „Człowiek i Społeczeństwo” odnosić się będzie do nauk humanistyczno-społecznych obecnych w propozycjach zajęć i warsztatów. Nauka i zdobywanie wiedzy, to także kształtowanie osobowości zintegrowanej, otwartej na świat, potrafiącej podejmować konstruktywne działania a także kształtowanie charakteru i postaw patriotycznych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie IV edycja Włocławskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek, które popularyzować będzie umiłowanie do języka ojczystego, postawę szacunku dla kultury słowa i kultury regionu. Przeprowadzone będą warsztaty dziennikarskie i public relations a także cykl zajęć z zakresu świadomego korzystania z internetu, nowych mediów i przeciwdziałania cyberprzemocy i analfabetyzmu funkcjonalnego. Nie zabraknie również cieszących się coraz większą popularnością gier planszowych rozwijających kompetencje poznawcze i społeczne.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty warsztatów oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA www.uovladislawia.pl w zakładce Program – 5 edycja.

ZAKŁADANE CELE PROJEKTU

• Zwiększenie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz humanistyczno-społecznych poprzez udział w warsztatach i zajęciach tematycznych.
• Zwiększenie wiedzy z zakresu innowacyjności podstaw programowania poprzez udział w warsztatach.
• Zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń w internecie oraz sposobów radzenia sobie w nimi i przeciwdziałania nim.
• Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej uczestników projektu oraz ich kreatywnego myślenia.
• Zwiększenie ciekawości i gotowości do odkrywania i porządkowania otaczającej rzeczywistości.
• Zwiększenie kompetencji w zakresie języka ojczystego poprzez udział we IV Włocławskim Dyktandzie dla Dzieci i Młodzieży.
• Zwiększenie pozytywnych postaw w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
• Zwiększenie zainteresowania twórczymi i rozwijającymi zdolności społeczne oraz intelektualne formami spędzania czasu wolnego.
• Zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

1 maja 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku

ADRESACI

Adresatami są dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej i średniej.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO:

• Chemik Młody Naukowiec
• O matematyce ukrytej w lesie, w ogrodzie, w szafie i za obrazem w Twoim pokoju
• Matematyka wspinaczkowa
• Matematyczny Zakątek
• Mały Medyk
• Pan Doktorek
• Robotyka – Młody Twórca – Innowator

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

• IV Dyktando Włocławskie dla Dzieci i Młodzieży
• Warsztaty dziennikarskie – Po drugiej stronie lustra
• Sieciowe eksperymenty
• Gry planszowe – Razem lepiej

ULOTKA

do pobrania

KOORDYNATOR PROJEKTU

tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl