Program Badawczy – Edycja 1 – “Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku realizuje projekt pn. Program Badawczy MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA WŁOCŁAWKA. Program realizowany jest w ramach konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pn. Uczę się z Anwil.


INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku realizuje projekt pn. Program Badawczy MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA WŁOCŁAWKA. Program realizowany jest w ramach konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pn. Uczę się z Anwil.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włoclawku „Vladislawia” zrealizowała z myślą o wszystkich uczniach z włocławskich szkół ponadgimnazjalnych „Program Badawczy Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”, którego celem z jednej strony była popularyzacja takich nauk ścisłych jak matematyka, fizyka i chemia poprzez nowatorskie formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodych ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu jakim np. jest ochrona środowiska.

Program Badawczy zawierał nowe technologie informacyjne, ćwiczenia i eksperymenty w laboratorium chemicznym, fizycznym i w pracowni matematycznej, warsztaty psychologiczne z zakresu tzw. technik komunikacji interpersonalnej pomocnej przy budowaniu zespołów, praca nad konkretnym zagadnieniem w ramach Projektu Badawczego „Oznaczanie ilości żelaza w próbie metodą spektrofotometryczną” i nagranie Projektu Badawczego w formie film Program Badawczy „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska” był pierwszym tej rangi przedsięwzięciem we Włocławku popularyzującym nauki ścisłe. Zmaganie się z wiedzą nauk ścisłych oraz budowanie własnej wartości oraz przekonania, że warsztaty psychologiczne to ważny element pracy zespołu badawczego dawał satysfakcję nie tylko uczestnikom Programu Badawczego ale również osobom pracującym przy jego realizacji. Nagrane filmy z realizacji Projektów Badawczych, mimo, że nie znalazły się w gronie materiału dydaktycznego, to przyniosły zespołom badawczym dużo satysfakcji i przekonania, że warto spełniać swoje marzenia naukowe. Informatyczna Platforma Programu Badawczego spełniła swoją innowacyjną i metodologiczna oraz komunikacyjną funkcję.

Patronat honorowy nad Programem Badawczym „Młodzi Włocławianie dla nauki – nauka dla środowiska” przyjął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski. Program Badawczy wpisuje się w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Z tego też powodu organizatorzy przedsięwzięcia zainteresowali nim firmy oraz instytucje włocławskie działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Do grona partnerów dołączyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.

 

ZAKŁADANE  I ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU

  • Popularyzacja nauk ścisłych wśród młodzieży.
  • Nauka otwartości intelektualnej i poznawczej wśród młodych ludzi.
  • Nauka współpracy, współdziałania, umiejętności wymiany informacji, jako ważnego czynnika budującego zespół badawczy
  • Popularyzacja społecznej odpowiedzialności nauki, która ma działać dla dobra wspólnego, w tym m.in. dla ochrony środowiska
  • Rozbudzenie ducha innowacyjności wśród młodych ludzi.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt realizowany był od 24 listopada 2016 roku do 31 maja 2017 roku.

ADRESACI

Program badawczy adresowany był do uczniów ze wszystkich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

PROGRAM

Program Badawczy Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska obejmował trzy etapy:

  1. Przesłanie regulaminu Programu Badawczego, zgłoszenia Szkół za pośrednictwem specjalnej Platformy Informatycznej, test kompetencyjny z chemii, fizyki i matematyki na podstawie, którego zostały wyłonione Zespoły Badawcze
  2. Warsztaty z chemii, fizyki i matematyki poprzedzone każdorazowo udostępnianiem na Platformie Informatycznej zakresu materiałów z ww. nauk do przygotowania, przeprowadzenie warsztatów psychologicznych m.in. w zakresie budowania zespołów, asertywności i radzenia sobie ze stresem oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.
  3. Praca Zespołów Badawczych nad Projektem Badawczym pt. „Oznaczanie ilości żelaza w próbie metodą spektrofotometryczną”, nagrywanie w Laboratorium chemicznym, ocena zgłoszonych filmów przez Zespół Oceniający Projekty Badawcze oraz uroczysty finał w dniu 26 maja 2017 r. – ogłoszenie wyników, wręczenie podziękowań, nagród i wyróżnień.

KOORDYNATOR PROJEKTU

mgr Monika Jabłońska, tel. 660 457 526, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl