Regulamin Uniwersytetu Otwartego Vladislawia dla dzieci i młodzieży


Postanowienia ogólne 

§ 1

 1. Regulamin Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Słuchaczy Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży VLADISLAWIA.
 2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy organizowane przez Uniwersytet Otwarty dla Dzieci i Młodzieży VLADISLAWIA, zwany dalej UOV.
 3. Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA prowadzi Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „VLADISLAWIA” we współorganizacji z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku, zwaną dalej KSW.

§ 2

Słuchaczem UOV może zostać osoba, która ukończyła 7 rok życia.

Kursy

§ 3

Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość.

§ 4

UOV  zobowiązany jest do zapewnienia:

 1. Kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć.
 2. Sal dydaktycznych i laboratoriów oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów.
 3. Obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i kursów.

§ 5

 1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Jednostką obliczeniową kursów jest godzina akademicka (45 min).
 3. Kursy prowadzone są według autorskich programów wykładowców Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
 4. Kursy UOV może prowadzić w uzasadnionych przypadkach osoba spoza KSW.
 5. Kursy odbywają się w budynkach KSW. W wyjątkowych przypadkach kursy mogą być organizowane poza obiektami użytkowanymi przez KSW.

§ 6

 1. Wszystkie kursy oferowane przez OUV są bezpłatne.
 2. Wszystkie certyfikaty oraz dyplomy zwieńczające zajęcia są bezpłatne.

§ 7

 1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są: drogą mailową na adres: fundacja@ksw.wloclawek.pl poprzez Kartę Zgłoszenia, zamieszczoną na stronie internetowej www.uovladislawia.pl.
 3. Jeżeli Słuchacz nie posiada dostępu do Internetu i adresu poczty elektronicznej, może zapisać się na kurs w Biurze UOV wypełniając Kartę Zgłoszenia w wersji papierowej, dostępnej w biurze UOV, pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p., Włocławek.
 4. Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną Kartę Zgłoszenia Słuchacz przynosi na pierwsze zajęcia wybranego kursu. W przypadku Słuchaczy niepełnoletnich Kartę Zgłoszenia podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
 5. Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.

 

Przebieg kursów

§ 8

Szczegółowa oferta edukacyjna UOV dostępna jest na stronie internetowej www.uovladislawia.pl oraz w Biurze UOV.

§ 9

 1. Podczas kursów organizowanych przez UOV Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w KSW.
 2. Na zajęcia Słuchacze niepełnoletni przyprowadzani są przez rodziców/opiekunów do budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia.
 3. Po zajęciach Słuchacze niepełnoletni odbierani są przez rodziców/opiekunów z budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

Dyplomy i Certyfikaty

§ 10

 1. Słuchacz ma prawo do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu.
 2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 70% zajęć.

§ 11

Słuchacz kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku:

 1. Rezygnacji z kursu.
 2. Nieobecności na przynajmniej 70% zajęć.
 3. Nie przestrzegania Regulaminu UOV.
 4. Słuchacz, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje Certyfikatu (niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja).

§ 12

 1. Dokonanie zgłoszenia przez Słuchacza na kurs w ramach UOV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej UOV (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zajęć UOV).
 2. Słuchacz ma prawo wyglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 3. Słuchacz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tzw. RODO ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2016 roku.

§ 14

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu UOV.
 2. O wszelkich zmianach Słuchacze kursów informowani będą za pośrednictwem strony internetowej www.uovladislawia.pl

Galerie:


Aktualności: