Wykładowcy


Dr Wegner Walter

Uzyskał stopień magistra astronomii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1964 r. Pracę zawodową w średnim szkolnictwie zawodowy rozpoczął jako nauczyciel fizyki i matematyki w Bydgoszczy. W okresie tych 10 lat pracy zawodowej kontynuował swoje zainteresowania naukowe związane z pracą magisterską podejmując współpracę z Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Efektem tej współpracy były publikacje naukowe i obrona pracy doktorskiej nauk fizycznych o specjalności astrofizyka obronionej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w Toruniu w 1975 r. Od 1973 r. do 2004 r. pracował jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy, przemianowanej kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Akademię Bydgoską i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, prowadząc wykłady, ćwiczenia rachunkowe, laboratoryjne, seminaryjne, z fizyki, astronomicznych podstaw geografii, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i teorii gier. Efektem pracy zawodowej było kierowanie około 50 prac magisterskich z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa i recenzowanie kilkadziesiąt prac licencjackich. Jest autorem 3 wydań dwutomowego skryptu z fizyki dla studentów Wychowania Technicznego, 2 wydań skryptu do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. W 2002 r. opracował ponad 2000 zadań z algebry i arytmetyki oraz geometrii dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum i fizyki dla gimnazjum. Ukazały się one na płytach CD w wersji audio z udziałem lektora autora tych zadań (www.Bookmedia.net). Jest autorem 2 monografii z zakresu badań fizyki materii międzygwiazdowej. Jest recenzentem 2 prac z listy filadelfijskiej. Jego dorobkiem naukowym są 62 publikacje, w tym 19 znajdujących się na liście filadelfijskiej, liczba ich cytowani wynosi 507 (styczeń 2016 r.). Przez kilka kadencji był członkiem Rady Wydziału Matematyki i Techniki, członkiem Senatu WST we Włocławku, pełnił funkcje kierownicze: kierownik Zakładu Matematyki, kierownik Studium Podyplomowego Matematyki, kierownik Zakładu Fizyki, redaktor Problemów Matematycznych. Przez 6 kolejnych lat prowadził popularne wykłady z fizyki na tzw. Festiwalach Nauki organizowanych przez WSTiP (Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości), WST oraz KSW (dawna Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) oraz prowadził zajęcia z fizyki dla przyszłych studentów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, współzałożycielem bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1993 i 1994 kierował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy 3 uczelnianymi grantami. Realizował pod kierownictwem Prof. dr hab. Jacka Krełowskiego granty KBN 2P30401007, 684/2/91, 2P03D01923, 2P03D01115, N203582040, NNSFC (No. 10503011) and the Chinese Academy of Sciences. Od 1965 roku do chwili obecnej współpracuje z Instytutem Astronomii UMK w Toruniu. Wygłosił komunikaty naukowe na uniwersyteckich seminariach astronomicznych w Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Opolu i Krakowie. Wygłosił komunikaty naukowe w zagranicznych ośrodkach astronomicznych: Czerkasy (Ukraina), Mozyr (Białoruś), Jena (Niemcy), Garching (Niemcy), Wyszegrad (Węgry), Boulder (USA) oraz Zermatt (Szwajcaria). Wspólnie z doc. dr T. Jędryką zorganizował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy ogólnopolską konferencję matematyków – probabilistów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Otrzymał 4 nagrody rektorskie. Posiada Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej oraz Jubileuszowy Medal Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.


Mgr Halina Bugajska

Kierownik Laboratorium Chemicznego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień magistra chemii. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu BHP. Brała i bierze czynny udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i projektach uzyskując stosowne certyfikaty, podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. kurs Pomocy Przedmedycznej, kurs Pozyskiwania Funduszy Unijnych). Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Włocławku jako asystent epidemiologii. Od 2000 roku pracuje w Kujawskiej Szkole Wyższej (dawnej WSHE), jako kierownik uczelnianego laboratorium chemicznego, główny specjalista do spraw BHP oraz wykładowca. Realizuje liczne projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska, udokumentowane publikacjami w zeszytach naukowych WSHE ( np. „Badanie Czystości Wód Zalewu Włocławskiego i Dolnej Wisły” oraz „Wpływu składowiska odpadów w Machnaczu na stan wód gruntowych” itp.). Współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu. Pozyskuje dla Kujawskiej Szkoły Wyższej, fundusze na edukację proekologiczną. Współpracuje z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Jest inicjatorem i wykonawcą różnych proekologicznych przedsięwzięć oraz autorką licznych artykułów do „Ekowieści”. W 2014 roku została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.


Mgr Sławomir Kukiełczyński

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, kierunek pedagogika kulturalno-oświatowa. Podczas studiów współpracował ze Studencką Agencją Radiową, prowadząc autorskie programy muzyczne. W roku 1989 ukończył studia podyplomowe o kierunku „ Wiedza o społeczeństwie i religioznawstwo”. Swoją kolejną przygodę z radiem, rozpoczął w 1992 roku, gdy wszedł w skład zespołu redakcyjnego, organizującego pierwszą, komercyjną rozgłośnię radiową we Włocławku, Radio „W”. Od 1993 do kwietnia 1995 roku, pełnił funkcję redaktora naczelnego rozgłośni. W maju tego samego roku, rozpoczął starania o uzyskanie koncesji na nadawanie telewizji kablowej „TV Kujawy” we Włocławku. Pełniąc przez rok funkcję redaktora naczelnego, zbudował podstawy dla działalności lokalnej telewizji. W roku 1998 rozpoczął współpracę z ośrodkiem regionalnym TVP, w Bydgoszczy. Przez ponad trzy lata jako korespondent, realizował materiały telewizyjne dla Magazynu Informacyjnego „Zbliżenia”, redakcji TAI oraz redakcji Dziennika Krajowego. W latach 1999-2001, współpracował z redakcją informacji telewizji POLSAT. Charakterystyczny głos Sławomira Kukiełczyńskiego, można było usłyszeć w reportażach, autorstwa Leszka Ciechońskiego, realizowanych dla II Programu TVP. Jego umiejętności, wiedza oraz doświadczenie, służyły studentom Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, gdzie w okresie 2002-2008, prowadził warsztaty dziennikarskie. W latach 2010 – 2013 prowadził Szkołę Public Relations „PRobo”, która oferowała kursy i szkolenia dotyczące prezentacji i autoprezentacji, usługi z zakresu budowania wizerunku osób i marki firmy, warsztaty z mowy ciała i wystąpień publicznych oraz doradztwo dotyczące obsługi biura prasowego, reklamy, marketingu i public relations. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.


Dr Danuta Nowicka

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; doktorat uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w Instytucie Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie kierowała Zakładem Matematyki. Lubi matematykę i lubi przekonywać do niej inne osoby. Wielokrotnie prowadziła wykłady na konferencjach dla nauczycieli, wykłady dla dzieci na Uniwersytecie I Wieku, warsztaty w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Była konsultantem merytorycznym programu unijnego obejmującego uczniów szkół trzech województw.

 

 


Mgr Joanna Skiba

Kierownik Studium Języków Obcych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Neofilologii na kierunku anglistyka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach metodycznych, koordynuje projekty edukacyjne z wykorzystaniem programów unijnych ERASMUS+, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci. Organizuje spotkania popularyzujące kulturę innych krajów. Od trzech lat ocenia merytorycznie projekty w ramach działań Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka. Współpracuje również przy wielu projektach realizowanych przez Fundację „Vladislawia”. W roku 2015 odznaczona medalem za zasługi dla kultury polskiej.

 


Mgr Katarzyna Michalska

Pedagog rewalidacyjny, muzyk, nauczyciel. Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Pedagogiki Wyższej  Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku ( 3 – 18 lat ) oraz o różnych potrzebach wychowawczych. W swojej pracy stawia na kreatywność i pomysłowość, łącząc elementy różnych dziedzin artystycznych i naukowych (muzyka, plastyka, taniec, teatr, psychologia).

 

 

 


dr Maria Palińska

Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, prezes Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w roku 2006 na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska; jest nauczycielem akademickim, była promotorem (24) recenzentem (27) prac licencjackich z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych KSW (dawniej WSHE) oraz ok 20 prac podyplomowych z zakresu BHP. Jest autorem i współautorem wielu programów edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej ekologii. Prowadzi wykłady na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz Wydziale Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej, na Uniwersytetach III wieku w ramach projektu Zielona Wiedza dla Uniwersytetów III wieku z zakresu Bioróżnorodność oraz Ocieplenie Klimatu. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Otrzymała III nagrodę w Trofeum Ziemia Planeta Kobiet 2011 w Fundacji Yves Rocher. Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013 za zasługi na rzecz środowiska naturalnego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2015.


mgr Iwona Muszyńska

Jest nauczycielem z 35-letnim stażem. Absolwentka wychowania przedszkolnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i teologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia do nauczania sztuki. Wieloletni nauczyciel i dyrektor przedszkola. Ma dobry kontakt z młodzieżą, dziećmi jak również z osobami dorosłymi. Należy do osób otwartych i kontaktowych z poczuciem humoru. Lub zajęcia artystyczne różnego rodzaju ponieważ pozwalają one jej być osobą kreatywną.Uważa, że nadawanie drugiego życia przedmiotom z odzysku jest ciekawe i inspirujące. Daje to szanse na poznanie ludzi, wymianę doświadczeń.

 

 


 


Galerie:


Aktualności: