Regulamin Programu Badawczego


REGULAMIN
Programu Badawczego

„MŁODZI DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA”

 

ORGANIZATOR

§ 1

 1. Organizatorem Programu Badawczego pt. „MŁODZI DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, z siedzibą we Włocławku, pl. Wolności 1, nr KRS 0000478339, zwana dalej Organizatorem.

 2. Program Badawczy pt. „MŁODZI DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” współfinansowany jest z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

CELE PROGRAMU BADAWCZEGO

§ 2

 1. Popularyzacja nauk ścisłych wśród młodzieży.
 2. Nauka otwartości intelektualnej i poznawczej.
 3. Nauka współpracy, współdziałania, umiejętności wymiany informacji, jako ważnego czynnika budującego zespół badawczy.
 4. Popularyzacja społecznej odpowiedzialności nauki.
 5. Rozbudzanie ducha innowacyjności wśród młodzieży.
 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

ADRESACI

§ 3

 1. Program Badawczy pt. ”MŁODZI DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” adresowany jest do uczniów z 2 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Aleksandrowskiego, 2 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Rypińskiego, 2 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Włocławskiego. Każda szkoła deleguje 6-osobową reprezentację zwaną Zespołem Badawczym.

 2. Program Badawczy pt. ”MŁODZI DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” adresowany jest do nauczycieli 2 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Aleksandrowskiego, 2 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Rypińskiego, 2 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Włocławskiego, którzy zostaną wskazani jako Opiekunowie Zespołów Badawczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 4

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Badawczym jest przesłanie przez Szkołę zgłoszenia do 30 kwietnia 2019 roku.

 2. Zgłoszenie Szkoły oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Projektu Badawczego.

 3. Formularz zgłoszenia dostępny będzie od 20 kwietnia 2019 roku na platformie informatycznej Programu Badawczego program.fundacjavladislawia.pl pod adresem: http://program.fundacjavladislawia.pl/zespoly-badawcze-formularz-zgloszeniowy/

 4. W formularzu zgłoszenia należy podać następujące dane:

 1. Nazwę i adres Szkoły

 2. Imię i nazwisko wskazanego do kontaktu pracownika Szkoły

 3. Adres e-mail wskazanego do kontaktu pracownika Szkoły

 4. Telefon kontaktowy do wskazanego pracownika Szkoły

§ 5

 1. Uczestnictwo w Programie Badawczym jest bezpłatne.

 2. Szkoła po zgłoszeniu otrzyma potwierdzenie udziału na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.

 3. Wątpliwości bądź niejasności związane z procedurą kwalifikacji i funkcjonowania Programu Badawczego należy kierować do jego koordynatora Moniki Jabłońskiej. Kontakt telefoniczny: 660 457 526; mailowy: fundacja@ksw.wloclawek.pl

PRZEBIEG PROGRAMU BADAWCZEGO

§ 6

I Etap Programu Badawczego

 1. Przesłanie do Szkół zaproszenia do udziału wraz z Regulaminem Programu Badawczego.

 2. Zgłoszenia Szkół do udziału w Programie Badawczym przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 roku na formularzu znajdującym się na platformie informatycznej Programu Badawczego program.fundacjavladislawia.pl

 3. Przesłanie do Szkół testu kompetencyjnego zawierającego zadania z chemii i matematyki, którego celem będzie wyłonienie przez Szkołę jednego 6-osobowego Zespołu Badawczego. Szkoła przeprowadza we własnym zakresie przesłany przez Organizatora test kompetencyjny przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 4. Szkoła zgłaszająca udział w Programie Badawczym wybiera Opiekuna Zespołu Badawczego – nauczyciela spośród swojego grona pedagogicznego. Rolą Opiekuna Zespołu Badawczego będzie czuwanie nad pracą Zespołu Badawczego, koordynacja działań Zespołu Badawczego oraz kontakt z koordynatorem Programu Badawczego.

§ 7

II Etap Programu Badawczego

 1. Wyłoniony przez Szkołę Zespół Badawczy zgłasza swoją gotowość poprzez zalogowanie na platformę informatyczną Programu Badawczego program.fundacjavladislawia.pl. Zespół Badawczy otrzyma swój login i hasło.

 2. Uczestnicy Programu Badawczego wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby prezentacji i realizacji programu. Zgoda dotyczy publikacji zdjęć oraz filmu z realizacji Projektu Badawczego w ramach platformy informatycznej Programu Badawczego.

 3. Przygotowanie i przeprowadzenie dla Zespołu Badawczego dwóch warsztatów w laboratorium chemicznym, dwóch warsztatów w pracowni matematycznej oraz jednych zajęć w Astrobazie w Dobrzyniu nad Wisłą. Praca Zespołu Badawczego na każdym warsztacie będzie oceniana (punktowana) przez osoby prowadzące warsztaty z chemii i matematyki – pracowników naukowo-dydaktycznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 4. Przed każdym warsztatem z chemii i z matematyki, Zespół Badawczy otrzymuje za pośrednictwem platformy informatycznej Programu Badawczego zakres materiału i zadań do przygotowania na ww. warsztaty. Każdy Zespół będzie miał ten sam czas na przygotowanie.

 5. Zespół Badawczy uczestniczy w dwóch warsztatach psychologicznych, których zadaniem będzie budowanie zespołów, nauka współpracy i porozumienia oraz umiejętność radzenia sobie w stresujących, trudnych sytuacjach. Osoba/Osoby prowadzące ww. warsztaty będą również dostępne dla członków Zespołu Badawczego w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego np. poprzez zamkniętą grupę na Facebooku.

 6. Wszystkie ww. warsztaty mogą się odbywać we wszystkie dni tygodnia (także w sobotę i niedzielę). Konkretne terminy zależą od liczby zgłoszonych Zespołów Badawczych i będą uzgadnianie ze Szkołami.

 7. Wszystkie warsztaty odbywać się będą w budynkach dydaktycznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – Collegium Novum KSW, przy ul. Okrzei 94A i Collegium Maius KSW przy ul. Okrzei 94, natomiast zajęcia w Astrobazie, w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 3.

 

§ 8

III Etap Projektu Badawczego

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie przez Zespół Badawczy Projektu Badawczego łączącego wiedzę z chemii i matematyki. Każdy Zespół Badawczy otrzymuje ten sam temat do realizacji. Projekt Badawczy utrwalony będzie w formie nagrania. Nagrywanie realizacji Projektu Badawczego będzie odbywało się w laboratorium chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94.

 2. Nagrane filmy, zawierające m.in. przebieg doświadczenia, komentarz i informację o zastosowaniu praktycznym wyników Projektu Badawczego przekazywane są do Komisji Oceniającej Projekt Badawczy.

 3. Finał Programu Badawczego – prezentacje Projektów Badawczych, ogłoszenie listy nagrodzonych i wyróżnionych Zespołów Badawczych.

 4. Najlepszy film ilustrujący program badawczy (spełniający wymogi merytoryczne i dydaktyczne) zostanie udostępniony szkołom ponadgimnazjalnym jako materiał dydaktyczny do pracy z młodzieżą w obszarze nauk ścisłych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 9

 1. Przewiduje się następujące nagrody rzeczowe:

 1. Nagrody rzeczowe dla członków Zespołu Badawczego, którego Projekt Badawczy zdobył I miejsce.

 2. Nagrody rzeczowe dla członków Zespołu Badawczego, którego Projekt Badawczy zdobył II miejsce.

 3. Nagrody rzeczowe dla członków Zespołu Badawczego, którego Projekt Badawczy zdobył III miejsce.

 4. Nagrody rzeczowe dla Opiekunów Zespołów Badawczych, których Projekty Badawcze otrzymały nagrody.

 1. Członkowie i Opiekunowie nagrodzonych oraz wyróżnionych Zespołów Badawczych otrzymają dyplomy.

HARMONOGRAM

§ 10

 1. Do 30 kwietnia 2019 roku – Zgłoszenia Szkół do udziału w Programie Badawczym.

 2. Od 1 maja 2019 roku – przesłanie do zgłoszonych Szkół testu kompetencyjnego.

 3. Do 15 maja 2019 roku – Szkoły zgłaszają Zespoły Badawcze wyłonione na podstawie testu kompetencyjnego.

 4. Od 16 maja 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku – przeprowadzenie warsztatów psychologicznych oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.

 5. Od 1 września 2019 roku do 31 października 2019 roku – przeprowadzenie warsztatów z chemii, matematyki. Każdy warsztat poprzedzony jest przesłaniem zakresu zagadnień do przygotowania (14 dni przed terminem warsztatu). Warsztat sprawdza wiedzę i umiejętności.

 6. Od 1 do 31 października 2019 roku – przeprowadzenie zajęć w Astrobazie w Dobrzyniu nad Wisłą.

 7. 5 listopada 2019 roku – przekazanie Zespołom Badawczym tematu Projektu Badawczego.

 8. Od 6 do 30 listopada 2019 roku – nagrywanie Projektu Badawczego w laboratorium chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 9.  Do 6 grudnia 2017 roku – wysłanie nagrań do wszystkich członków Komisji Oceniającej Projekty Badawcze.

 10. II połowa grudnia 2019 roku – uroczysty Finał Programu Badawczego – prezentacje Projektów Badawczych, ogłoszenie listy nagrodzonych i wyróżnionych Zespołów Badawczych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

 1. Udział w Programie Badawczym oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr. 133, poz. 833, Dz.U. 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) w zakresie niezbędnym do kontaktu z członkami Zespołu Badawczego i Opiekunem Zespołu Badawczego i do przeprowadzenia Programu Badawczego.
 2. Uczestnicy Programu Badawczego wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby prezentacji i realizacji programu. Zgoda dotyczy publikacji zdjęć oraz filmu z realizacji Projektu Badawczego w ramach platformy informatycznej Programu Badawczego.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.
 4. Organizator z własnej inicjatywy lub na żądanie Uczestnika Programu Badawczego może uzupełniać, korygować i usuwać błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe.

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH

§ 12

 1. Wszystkie materiały dotyczące Programu Badawczego są własnością Organizatora i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Rozpowszechnianie tych materiałów poza Programem Badawczym, w szczególności wykorzystywanie ich w celach zarobkowych przez uczestników Programu Badawczego lub osoby trzecie, bez pisemnej zgody Organizatora, jest zabronione i stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Organizatora.

 3. Wszelkie materiały związane z Programem Badawczym, które zostaną przekazane przez Uczestników Programu, nie podlegają zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia przez Szkołę do udziału w Programie Badawczym jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.


Galerie:


Aktualności: