Wykładowcy Programu Badawczego


Prowadzący warsztaty

dr Joanna Majczak

Wykładowca Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Uzyskała stopień magistra matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe Finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest nauczycielem dyplomowanym matematyki z 20-letnim stażem pracy. W 2011 r. i 2018 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Włocławek, w 2014 r. Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, w 2015 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów z matematyki, statystyki matematycznej i logiki oraz edukacji matematycznej.

Posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem uzdolnionym. Jej uczniowie zdobyli liczne sukcesy w konkursach matematycznych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz UMK w Toruniu. Jest autorem referatów i publikacji polskich oraz zagranicznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną. Posiada umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzi formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli matematyki w KP CEN we Włocławku.

Jest czynnym egzaminatorem CKE, wykonuje zadania egzaminatora OKE Gdańsk. Jest czynnym ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

 

mgr Halina Bugajska

Kierownik Laboratorium Chemicznego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień magistra chemii. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu BHP. Brała i bierze czynny udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i projektach uzyskując stosowne certyfikaty, podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. kurs Pomocy Przedmedycznej, kurs Pozyskiwania Funduszy Unijnych).

Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Włocławku jako asystent epidemiologii. Od 2000 roku pracuje w Kujawskiej Szkole Wyższej (dawnej WSHE), jako kierownik uczelnianego laboratorium chemicznego, główny specjalista do spraw BHP oraz wykładowca. Realizuje liczne projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska, udokumentowane publikacjami w zeszytach naukowych WSHE ( np. „Badanie Czystości Wód Zalewu Włocławskiego i Dolnej Wisły” oraz „Wpływu składowiska odpadów w Machnaczu na stan wód gruntowych” itp.).

Współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu. Pozyskuje dla Kujawskiej Szkoły Wyższej, fundusze na edukację proekologiczną. Współpracuje z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Jest inicjatorem i wykonawcą różnych proekologicznych przedsięwzięć oraz autorką licznych artykułów do „Ekowieści”. W 2014 roku została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Od kilku lat współpracuje z Fundacją „Vladislawia” przy realizacji projektów edukacyjnych z obszaru nauk ścisłych.


Warsztaty psychologiczne

mgr Adam Grudzień

Absolwent psychologii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie jest doktorantem Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W przeszłości związany zawodowo m.in. z Kliniką Psychiatrii Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy, Poradnią Psychologiczną Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tzw. kompetencji miękkich – komunikacji, autoprezentacji, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów, motywacji, itp. Uczestnikami jego warsztatów i zajęć byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele wielu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także kadra pracownicza oraz zarządzająca różnych firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego.
Od kilku lat pracuje jako nauczyciel akademicki w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Współpracuje w Fundacją „Vladislawia” przy realizacji projektów edukacyjnych.

 


Galerie:


Aktualności: